ALGEMENE VOORWAARDEN

Woma Tuintechniek

Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 61057398

Toepasselijkheid, definities

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop van Woma Tuintechniek v.o.f., gevestigd te Vierpolders, hierna te noemen “Woma”.
 • De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 • Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 • Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 • Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 • Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen of deelbestellingen.
 • Indien Woma deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Woma hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Aanbod, offertes, prijzen

 • Ieder aanbod en elke offerte van Woma is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Woma het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • De in een aanbod, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 • Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Woma niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 • Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Woma het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 • Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of deelbestellingen.
 • Getoonde en/of verstrekte monsters en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Woma zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 • a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Woma (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde grondstoffen, heeft Woma het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

      b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Woma heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Woma er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

Totstandkoming overeenkomsten

 • De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Woma heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Woma schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 • Bij bestellingen via de website van Woma, komt de overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij.
 • Woma is pas gebonden aan:
  • een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  • aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
  • mondelinge afspraken;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Woma - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.

Koop op afstand,bedenktijd

 • Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst van de zaken. Binnen deze termijn kan de consument de overeenkomst ontbinden zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling aan Woma.
 • In geval van ontbinding moeten de zaken in de originele verpakking, ongebruikt en voor rekening en risico van de consument aan Woma retour gezonden worden.
 • Woma zal de betalingen die zij al heeft ontvangen van de consument zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding aan de consument terug betalen.
 • Woma heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren of slechts een deel van de ontvangen betalingen terug te betalen indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, gebruikt en/of beschadigd zijn. Woma zal de consument hiervan direct na ontvangst van de zaken op de hoogte stellen.

Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Woma vereist, mag hij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.

Verplichtingen van de wederpartij

 • De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
  • hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Woma gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
  • hij Woma tijdig informeert over alle voor de advisering relevante ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn.
 • De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Woma voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 • Woma zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • Alle door Woma geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van Woma afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging te voorkomen.
 • Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Woma het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 • Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Woma nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Woma om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Levering, leveringstermijnen

 • Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Woma zijn leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 • Woma is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 • Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Woma verlaten of Woma aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 • In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.
 • Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Woma te bepalen wijze. Woma is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.
 • In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van Woma, maar voor rekening van de consument.
 • Indien Woma de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.
 • Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft Woma het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Woma binnen een door Woma te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
 • Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Woma heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Woma een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Woma alsnog nakoming te vorderen.
 • Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Woma alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

Emballage

 • Emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft eigendom van Woma. Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
 • Woma bepaalt of de emballage door de wederpartij moet worden geretourneerd of dat hij deze emballage zelf ophaalt en voor wiens rekening dit gebeurt.
 • Woma heeft het recht voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, moet Woma deze emballage terugnemen en zal hij de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij terugbetalen of verrekenen met de vergoeding die de wederpartij voor emballage moet betalen bij een volgende levering.
 • Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.
 • Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, hoeft Woma de emballage niet terug te nemen. Woma heeft dan het recht deze tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening te brengen.
 • Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage hoeft Woma niet terug te nemen en mag hij bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

Klachten en retourzendingen

 • De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Woma melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 • Overige klachten moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen houdbaarheidstermijn - schriftelijk aan Woma worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 • Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Woma is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 • Bestelde zaken worden in de bij Woma voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven inhouden, gewichten, aantallen e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Woma. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 • Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 • Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 • De wederpartij moet Woma in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Woma verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 • In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Woma te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 • Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze grondstoffen.
 • Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Garanties

 • Woma zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 • Woma staat gedurende de houdbaarheidstermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 • Bij het gebruik van de voor de productie van de zaken benodigde grondstoffen baseert Woma zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze grondstoffen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde grondstoffen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Woma zal de wederpartij hierover informeren.
 • Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert Woma slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 • Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
 • Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 • Bij een terecht beroep op de garantie zal Woma - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 • In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Woma. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

Aansprakelijkheid

 • Buiten de expliciet overeengekomen of door Woma gegeven garanties aanvaardt Woma geen enkele aansprakelijkheid.
 • Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Woma alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Woma voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 • Indien Woma aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Woma altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Woma gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Woma beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 • De wederpartij moet Woma uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 • In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 • Woma is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of garantie indien de schade is ontstaan:
  • door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of gebruik in strijd met de door of namens Woma verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
  • door ondeskundige bewaring van de zaken;
  • door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Woma verstrekte informatie;
  • door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  • door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
  • doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Woma.
 • De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Woma uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Woma of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Woma de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Betaling bij bedrijven onderling

 • Woma heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 • Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijenschriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 • Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Woma een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 • Indien na aanmaning door Woma betaling alsnog uitblijft, heeft Woma bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
 • Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Woma het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Woma eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 • Door de wederpartij gedane betalingen worden door Woma eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 • De wederpartij mag de vorderingen van Woma niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Woma heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Betaling bij consumenten

 • Woma heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
 • Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 • Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan Woma een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 • Indien na aanmaning door Woma betaling alsnog uitblijft, heeft Woma bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Woma de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
 • De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
 1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 • Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Woma het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 • Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Woma het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Woma eveneens indien zij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
 • Door de consument gedane betalingen worden door Woma eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Eigendomsvoorbehoud

 • Woma behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan Woma heeft voldaan.
 • De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 • Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
 • Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
 • Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
 • De wederpartij moet Woma direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 • De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Woma bewaren.
 • De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Woma op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 • Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Woma een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Woma en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Woma op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Woma is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Woma in het kader van de overeenkomst geleverde zaken. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Woma voorbehouden.
 • Dit betekent onder meer dat de wederpartij de door Woma geleverde zaken hiervan niet mag wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woma.

Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 • Woma heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 • De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Overmacht

 • Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Woma, heeft Woma het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • Onder overmacht aan de zijde van Woma wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Woma, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Woma.
 • Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Woma zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Woma en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 • Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Woma tot aan dat moment nakomen.

Annulering, opschorting

 • Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Woma een door Woma nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Woma gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Woma heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 • De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Woma voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 • Woma heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 • Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Woma deze bij de wederpartij in rekening brengen. Woma mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
 • Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Woma het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Woma vergoeden.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 • Op de tussen Woma en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Woma is gevestigd, zij het dat Woma altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 • De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Woma. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Woma schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.

14 augustus 2012